Програма по сектори

Oпазването на природата, горите и защитените територии и устойчивото използване на ресурсите в общината

Oпазването на природата, горите и защитените територии и устойчивото използване на ресурсите в общината

- Опазване на природата, горите и защитените
територии (резервати, природни и национални паркове, зони от Натура 2000) и борба с бракониерите, незаконните сечи и „дървената”
мафия в общината, чрез общинските служби, горските стопанства, РУГ, РИОСВ,
Общинска полиция и МВР.

- Разширяване на защитените територии
(резервати, природни и национални паркове, зони от Натура 2000), чрез включване на нови зони от общината.

Програма по сектори