Програма по сектори

Финансова политика и общинска администрация

Финансова политика и общинска администрация

Пълна финансова ревизия на Община Пазарджик и прилежащите и дружества.

Установяване на истинските задължения на Община Пазарджик, тяхното оповестяване, както и  изготвяне на план за разсрочване и погасяване в тясно сътрудничество с бизнеса и други заинтересовани страни (провеждане на кръгли маси с експерти от бизнеса за решаването на тези проблеми).

Търсене на юридическа възможност за прекратяване на неизгодните концесионни договори за дейности, които биха могли да се извършват от Общината с цел повишаването на приходите.

Пълна ревизия на отдадените под наем имоти на Общината и приравняването им към пазарни цени.

Оповестяване на резултатите от ревизиите и сигнализиране на съответните държавни органи и прокуратурата, ако е необходимо. Публикуване на резултатите от проверките.

Обособяването на работна група/отдел в Общината за изготвяне на проекти и кандидатстване по европейски програми, с експерти от бизнеса, НПО и обществеността.

По-добра събираемост на местните данъци и такси с ползването на бонуси и различни преференции за коректните платци.

Диференциране на такса ТБО за физически и юридически лица, в зависимост от количеството генерирани смесени ТБО. Намаляване на таксата за физически и юридически лица, събиращи и предаващи разделно своите отпадъци, както и за тези, използващи рециклирани ресурси за суровини.

За работеща в полза на гражданите, ефективна и прозрачна общинската администрация.

Разработване на електронна Общинска администрация и намаляване до минимум на хартиената кореспонденция.

Публикуване на цялата информация в нова, работеща и с възможност за обратна връзка интернет страница на Общината. Улеснен достъп на гражданите до всички решения.

Изграждане и поддържане на публични регистри и бази данни.

Създаване на онлайн платформа-регистър на общинските жилища, чрез взаимодействие със заинтересованите обществени организации, показваща на кандидатите за общински жилища докъде се е придвижила молбата им и какви са реалните възможности да получат жилище.

Провеждане на медийни и онлайн разяснителни кампании за правото на достъп до информация на гражданите на общината.

Развиване присъствието на общината в социалните мрежи и активно популяризиране на случващото се в администрацията.

Регулиране и ефективно използване на човешкия ресурс работещ в Общината и прилежащите й дружества. Въвеждане на прозрачни и широко оповестени конкурси при назначаване. Оптимизиране на заплащането на общинските служители, съобразно техните отговорности и умения. Провеждане на редовни обучения и атестации за непрекъснато повишаване на техните професионални и комуникационни умения, както и на възнагражденията на служителите.

Създаване на общински позиции „инвестиционен проект-координатор” за административно, правно, документално и езиково съдействие „от инвестиционното намерение до реализацията на инвестиционния проект” на инвеститори, желаещи  да инвестират в общината и отговарящи на критериите.

Излъчване на живо и онлайн на обръщения на кмета, неговите заместници, ръководителите на отдели и административните ръководители към гражданите. Публикуване на записите в интернет и социалните мрежи. Създаване на „виртуални приемни” (форум), в които всяка седмица жителите на общината ще могат да задават своите въпроси и да получават компетентни отговори в срок от три работни дни за адекватно разрешаване на поставените от тях въпроси и проблеми.

Излъчване на живо и онлайн на всички заседания на Общинския съвет и обществените обсъждания с възможност за задаване на въпроси от гражданите. Публикуване на записите от заседанията в интернет и социалните мрежи.

Излъчване на живо и онлайн на отварянето на оферти и класирането по обществени поръчки. Публикуване на записите в интернет и социалните мрежи.

Приемен ден на кмета всяка седмица.

Ежемесечни срещи на кмета с жителите на селата в общината и на кварталите в града, излъчвани по медии и онлайн, с възможност за обратна връзка. Публикуване на записите от срещите в интернет и социалните мрежи.

Всеки последен за месеца петък вечер излъчване на предаване „Часът на кмета” по кабелна и онлайн – отчет на месеца, въпроси и отговори на граждани. Публикуване на записите от предаванията в интернет и социалните мрежи.

Изграждане на общински център 24/7 за комуникация на гражданите с администрацията, чрез поща, телефон, e-mail, социални мрежи и др. за незабавна реакция на общинските служби и държавните институции.

Програма по сектори